Speech attributed to “Father” András Kun, late 1944

Title

Speech attributed to “Father” András Kun, late 1944

Subject

Arrow Cross Party
András Kun
antisemitic propaganda

Description

Transcript of a propaganda speech attributed to Arrow Cross militia commander "Father" András Kun taken from the investigative records of his post-war trial

Creator

András Kun
People’s Court of Budapest

Source

Historical Archives of the Hungarian State Security (ÁBTL) Records of State Security Investigations of Hungarian War Criminals, 3.1.9. V-119575

Date

1944

Relation

https://portal.ehri-project.eu/units/hu-002735-hu_%C3%A1btl_39_018#desc-eng

Language

Hungarian

Type

Speech/Trial records

Coverage

Budapest

Text

Kun páter a csendőrség és a pártszolgálatosok előtt elmondott beszéde

„Kedves testvérek! Olvasmányaimban elmerülve a következő megragadó példázatot találtam. Kinn az erdőben egy szederbokor indájában játszódott le a következő eset. Arrafelé szállt egy méhecske, amelyet minden bizonnyal az inda mögött lévő jázminvirág illata vonzott, ámde mielőtt a célját elérte volna a méhecske, a szederbokor levelei között egy pókhálóban foglyul esett. A méhecske először nem tudta, hogy mi a baja, csak azon gondolkodott, hogyan veszthette el szabadságát és mi az, ami fogva tartja. És amikor tágra meresztette szemét és körülnézett, látta, hogy nyakán, fején, potrohán, mindenütt fényes ezüst szálak húzódnak végig. És amint így tűnődött és vizsgálgatta fogságának okát, akkor a szederbokor egyik levele alatt megpillantotta legádázabb ellenségét, a pókot. A pók is észrevette, hogy kivel áll szemben. Tudta, hogy nem jó közelébe férkőzni. Ezért nagyon óvatosan elkezdett közelebb jutni. Amikor szemtől-szembe voltak, a pók ránevetett és megszólította: Mit félsz, hiszen látom, hogy rabságban vagy, és én a te szabadításodra jöttem. Ahhoz azonban, hogy kiszabadítsalak, előbb feltétlenül szükséges, hogy behunyd a szemed. A méhecske hitt, behunyta a szemét. Ekkor a pók közelebb futott hozzá és még inkább befonta hálójába, míg végre a méhecske teljesen mozdulatlan maradt. Ekkor a pók, most már biztos tudatában annak, hogy a méhecske nem árthat neki, megragadta zsákmányát és levitte a levelek alá: Így ni, most már biztos helyen vagy. A nap heve sem száríthatja ki testedet. Nekem csak egyre van szükségem, hogy szívhassam a véredet, hiszen én csak a véredet akarom. Vér, vér, vér kell nekem.
Testvérek, ebből a példából láthatjuk a magyar nemzet sorsát. Magyar hazánkat és népünket gúzsba kötötték, pókhálót fontak köréje, és rabságba döntötték a magyar népet. Kik az ellenségek, akik rabságba döntötték a népet, ha nem a nemzetközi zsidóság és a nemzetközi zsidóság szolgálatában álló többi eszme, a marxizmus és a különböző szociális elméletek, de legelsősorban a kommunizmus. Látjuk-e, hogy a zsidók mindenütt ott vannak, és a nemzetköziség az internacionalizmus meghirdetésével és szolgálatában megértést kérnek mindenki részéről a maguk számára. Ámde látjuk, hogy csakis a keresztény nép kiszipolyozására törekszenek.
Testvérek! A zsidók és a többi plutokraták, akik megsuhogtatták a bankós kötegeiket és sápadt aranyukat és igába vonják a munkásságot, ugyanakkor kiszipolyozzák őket, és a vesztükre törnek. Amikor a munkásság rájön arra, hogy kik az ő valódi ellenségei és le akarja magáról rázni az igát, a jármot, és betörnek az ő vastag szőnyegekkel borított szobáikba, akkor forradalmat kiáltanak és külföldre menekülnek, és onnan pénzükkel háborút szítanak és fegyvert gyártanak.
Testvérek, így tört ki a mostani háború is, amelyben vérzik a magyar haza, vérzenek testvéreink, gyermekeink és atyáink. Éppen ezért most, amikor az áruló Horthy-féle klikk letette a fegyvert, hogy meghódoljon az ellenség előtt, akkor elveszítette a nemzetet, mert az ellenség le fog igázni bennünket, és jaj lesz annak, aki az ellenség bakancsának taposása alá kerül.
Testvérek, felhívlak benneteket, fogjunk össze, védjük meg a hazát, utolsó csepp vérünkkel is, és tudjuk meg, hogy kik a mi valódi ellenségeink, harcoljunk ellenük, törjük le őket megalkuvás nélkül. Ne legyünk gyengeszívűek, fel testvérek a harcra, mert győzelemre visz bennünket a nyilaskereszt."

Original Format

Paper

Translation

Father Kun’s speech before the gendarmerie and Arrow Cross militiamen

„Dear Brothers! In my readings, I found the following captivating parable. The following scene took place in a tendril of a blackberry bush outside in the woods. A little bee, which was certainly attracted by the smell of a jasmine flower behind the tendril, flew that way, but before the little bee could reach his goal he was captured in a spider’s web among the leaves of the blackberry bush. The little bee did not know what went wrong and could only think about how he could lose his freedom and what holds him in captivity. And when he opened his eyes wide and looked around, he saw that shiny silver threads stretch all along his neck, head, and abdomen. And as he wondered and examined the cause of his captivity, under one of the leaves of the blackberry bush he caught a glimpse of his most obnoxious enemies, the spider. The spider also noticed who he was facing. He knew it is not good to get close to him. Therefore, he began to get close to him very cautiously. When they were face-to-face, the spider laughed at him and said: What are you afraid of, because I see that you are in captivity and I came to free you. However, for me, to free you, it is necessary to close your eyes first. The little bee believed him and closed his eyes. Then the spider ran closer and wrapped him even more in his net until finally the little bee remained completely immobile. Then the spider, now completely aware of that the little bee cannot hurt him, grabbed his prey and took it under the leaves: There you go, now you are in a safe place. The heat of the Sun cannot dry out your body. I just need one single thing; to suck your blood, since I only want your blood. Blood, blood, blood is what I need.
Brothers, we can see from this example the fate of the Hungarian nation. Our Hungarian motherland and our people have been tied up, a spider’s web has been weaving around it, and the Hungarian people have been enslaved. Who are the enemies who have enslaved the people, if not the international Jewry and other ideologies serving the international Jewry, such as Marxism and various social theories, but, first and foremost, the communism? Do we see that the Jews are everywhere, and they call for understanding from everyone for themselves by the proclamation and service of internationalism? Yet we see that they pursue to suck dry the Christian people only.
Brothers! The Jews and the other plutocrats who swished their bundle of money and pale gold, and subjugate the workpeople while they exploit them and aim for their fate. When workpeople will understand who the real enemies are and would want to throw off the yoke and harness, and will break into their thick carpet covered rooms, they will cry out revolution and flee abroad, and from there they make war with their money and produce weapons. Brothers, this is how this present war broke out, in which the Hungarian motherland is bleeding, and our brothers, our children, and our fathers are bleeding. That is why now, when the traitorous Horthy-clique laid down arms to surrender to the enemy, they have lost the nation, because the enemy will subjugate us, and woe to those who will come under the enemy's trampling boots. Brothers, I summon you up, let’s join forces, let’s protect the homeland until our last drop of blood, and learn who our true enemies are, fight them, break them without compromising. Do not be weak brothers, take up arms, because the Arrow Cross will bring us victory.”

Files

file-page1.jpg
file-page2.jpg
file-page3.1.jpg

Citation

András Kun People’s Court of Budapest, “Speech attributed to “Father” András Kun, late 1944,” EHRI Documents, accessed January 27, 2023, https://visualisations.ehri-project.eu/items/show/114.

Item Relations

This item has no relations.