Report by Marie Schmolka about her visit to Jews expelled from Burgenland who had to live on a ship anchored at the Danube, July 1938

Title

Report by Marie Schmolka about her visit to Jews expelled from Burgenland who had to live on a ship anchored at the Danube, July 1938

Subject

Refugees
Jewish refugees
Refugee camps
No Man's Land
HICEM

Description

The excerpt of this report by Marie Schmolka, director of Czechoslovak HICEM, is enclosed in a letter sent by Pavel Deutsch, a concerned Czechoslovak citizen living in Dvůr Králové, to the president Edvard Beneš appealing to him to allow at least a temporary residence of the Burgenland refugees in a guarded camp on the Czechoslovak territory. The letter ended, without any reaction, in the fonds of the Czechoslovak Ministry of Interior.

Creator

Schmolka, Marie
Deutsch, Pavel

Source

Národní archiv (National archive), Prague, Presidium Ministerstvo vnitra I (225, the Presidium of the Ministry of Interior), 1936-1940, call number X/R/3/2 (225-1186-16), box 1186, fol. 134-135.

Date

1938-07

Relation

EHRI collection description: Ministerstvo vnitra I., Praha

An English translation of the report which partly differs from the Czech excerpt can be found in the JDC Archives.

Language

Czech

Coverage

Text

Dvůr. Král. n.L., dne 28. 7. 1938

Opis.

P.T.

Kancelář presidenta republiky
Praha

Pane presidente.

Před týdnem jsem se doslechl, že ve vlečňáku na Dunaji jsou ještě stále vyhnanci z Rakouska. Jelikož jsem nechtěl věřiti, že tomu skutečně tak jest, přesvědčil jsem se osobně na místě samém o této hanbě lidstva.

Není mi možno popsati situaci lidí, na Dunaji se nalézajících, poněvadž trpkost, že svět to vše trpí, mi svírá srdce i ústa.

Vzhledem k tomu, že dva dny přede mnou dlela na témže vlečňáku pí Marie Schmolková z Prahy I., Kamzíkova 3, zasílám Vám v příloze výtah z její zprávy.

Jewish-Agency-Hicem v Praze V., Jáchymova 3 snaží se umístit tyto ubožáky částečně v Americe, Palestině a Rumunsku, staré lidi z části zde v republice a v Uhersku. Než veškeré formality se provedou, uplyne doba několika měsíců.

Prosím Vás, pane presidente, abyste těmto chudákám - v případě, že by jim nemohlo býti dáno přechodné visum pro pobyt v republice - umožnil alespoň jejich umístění ve střeženém táboře. Umístěním těchto vyhnanců ve střeženém táboře by se Ministerstvo vnitra nikterak neprejudikovalo a co se týče výloh spojených s jejich živobytím, postaral bych se o to, aby byly hraženy souvěrci těchto ubohých lidí.

Vaše moudrost, pane presidente, zajisté najde cesty schůdné, aby tito lidé z pekla - ve kterém se nyní nalézají - byli vysvobozeni.

S výrazem hluboké úcty:
Pavel Deutsch v.r.

Pavel Deutsch,
Dvůr Král. n. L.


Opis.

(Výtah ze zprávy pí Marie Schomokové, Praha I., Kamzíkova 3., o jejím pobytu na vlečňáku rakouských uprchlíků na Dunaji.)

Dne 16. dubna t. r. byli židovští obyvatelé Kittsee a Pamy v Rakousku vyhnáni ze svých bytů a oloupeni o všechen svůj majetek, jakož i o průkazy osobní.

V noci byli dopraveni na malý ostrov v Dunaji, náležející československému státu.

Dne 17. dubna byli tito vyhnanci nalezeni čsl. pohraniční stráží a dopraveni do Bratislavy. Týž den byli však z čsl. republiky vykázáni a znovu dopraveni na německé hranice. Na malém kousku půdy, nalézajícím se mezi hranicemi Československa, Maďarska a Rakouska, ztrávili [!] tito ubožáci tři dny a noci za perného chladna, bez přístřeší a z poloviny vyhladovělí, mezi bodáky pohraničních stráží všech tří zemí, na které nesměli vkročiti.

Část z nich, 17 osob, vrátila se zpět do Kittsee, kde byli starci a děti uzavřeni do sklepa, dospělým ženám a mužům byly přiděleny těžké čistící práce.

Několikadenním putováním vyčerpaní lidé byli bitím donucováni k pracím, když jejich síly ochably. V noci byli po 30 km pochodu dopraveni znovu na českosl. hranice.

Židé z Bratislavy našli konečně přechodné východisko. Najali vlečňák, který přistál na maďarském břehu Dunaje a všech 68 pronásledovaných lidí, dělníkem počínaje a vinařem - velkoobchodníkem konče, s pětiletými dětmi a až osmdesátiletými starci, bylo na něm umístněno.

Žádná ze zemí, ležících na březích Dunaje, nebyla ochotna nechati vyhnanecký vlečňák přistáti. Maďarsko, ve víře, že židovské organisace umožní vystěhování svých členů do zámoří, povolení stále prodlužovalo.

Téměř 3 měsíce žijí tito zoufalí lidé, které nechce žádná země přijmouti a jimž se i pobyt na vlečňáku zakazuje, v naději na záchranu.

V této době byly učiněny pokusy v různých zámořských státech k nalezení vhodného sídla k vystěhování. Mimo vystěhování několika vyhnanců do Spojených států amerických, které spočívalo na legálních předpokladech, nepodařilo se umožniti vystěhování většiny, která požadavkům zámořských států v různých ohledech neodpovídá. Tato většina mohla by se umístiti jedině v židovském společenství.

S těmito myšlenkami navštívili jsme s p. Schlomo Lipski dne 10. července vyhnance na dunajském vlečňáku. Viděli jsme jejich nevyjádřitelná duševní muka, zvýšená fysickým strápením, způsobeným pobytem v malých skladištních místnostech vlečňáku prolezlých krysami, nebo na palubě vlečňáku, vystavené zrovna tak nečasu, jako parnému slunci.

Část uprchlíků, t. j. 4 starci a nemocní buou přechodně ubytováni v Bratislavě, 10 lidí obdrželo certifikáty do Ameriky, takže dnešní stav vyhnanců na vlečňáku jest asi 49 osob.

Translation

Dvůr Král. n.L, 28th of July 1938

Transcript

P.T.

Office of the President of the Republic
Prague


Dear Mr. President,

a week ago I learnt that there are still people expelled from Austria on a tugboat on the Danube. As I didn’t want to believe that this could actually be the case, I have personally visited to ascertain for myself about this disgrace for mankind.

It is impossible for me to describe the situation of the people located on the Danube, since a bitterness that the world tolerates all this seals my heart and my mouth.

Given the fact, that two days before I visited, Marie Schmolková from Prague 1, Kamzíkova 3, found herself on this tugboat, I send you enclosed an excerpt from her report.

The Jewish-Agency-Hicem in Prague 5, Jáchymova 3 is trying to relocate these poor people partially to America, Palestine und Romania and the old people partly here in the Republic and in Hungary. It will be several months until all formalities will be dealt with.

I beg you, Mr. President, to enable these poor people - if it isn’t possible to provide them with a temporary visa – to staly at least in a guarded camp. Housing them in such a guarded camp wouldn’t create any precedent for the Ministry for the Interior and regarding any costs incurred, I will take care that these are covered by the coreligionists of these poor people provide.

In your wisdom, Mr. President, I’m sure you’ll find a way to rescue these people from the Hell they currently find themselves in.


With the greatest of respect,
Pavel Deutsch v.r.

Pavel Deutsch
Dvůr Král n.L


Copy

(Excerpt from the report of Ms. Maria Schmolková, Prague I., Kamzíkova 3., on her visit of the Austrian refugees on a tugboat on the Danube.)

On April 16th of this year, the Jewish inhabitants of Kittsee and Pama in Austria were expelled from their homes and robbed of all their possessions as well as their certificates of identity.

In the night they were brought to a small island at the Danube that belongs to the Czechoslovak state.

On the 17th of April these displaced people were discovered by the Czechoslovak border guard and brought to Bratislava. However, on the same day they were expelled from the Czechoslovak Republic and again brought to the German border. Those poor people spent three days and nights on a small piece of land situated between the borders of Czechoslovakia, Hungary and Austria in bitter cold, without shelter and half-famished, between the bayonets of the border guards of all three countries in which they couldn’t enter.

Some of them, 17 people, returned to Kittsee, where the elderly and the children were jailed in a cellar and the men and women were assigned heavy cleaning work.

The people, who were exhausted after the days-long wandering, were beaten and forced to work until they couldn’t anymore. They were brought overnight – after a 30 km long march – to the Czechoslovak border.

The Jews from Bratislava have finally found a temporary solution. They have rented a tugboat which is moored on the Hungarian side of the Danube and all 68 of the displaced persons – ranging from the labourers to a wine merchant and from five years old to 80 years old – were placed there.

None of the countries along the Danube wanted to allow the tugboat to dock. Hungary, in the belief that the Jewish organisation arrange for the emigration of the people overseas, kept postponing its permission.

For almost three months, these desperate people, who no country wishes to accept and who are also prohibited to stay on the tugboat, have been living in hope of rescue.

During this time, various attempts have been made to find a suitable place overseas where these people might emigrate. Apart from a few cases of people departing for the USA – based on [pre-existing] legal basis – it has not been possible to arrange for emigration of the majority which doesn’t fulfil the various conditions of the countries overseas. This majority can only be relocated within a Jewish society [společenství].

With this in mind, together with Mr. Schlomo Lipski, we visited the dispossessed persons on the Danube tugboat on the 10th July. We have seen their indescribable spiritual suffering, increased by their physical suffering caused by the stay in small storage rooms of the towboat riddled by rats, or on the deck exposed to foul weather, as well as to sweltering sun.

Four of the elderly and sick refugees will be temporarily accommodated in Bratislava and 10 people have received certificates for America, which means that the current number of refugees aboard the tugboat is 49 persons.

Files

schmolka_1938-07.pdf

Collection

Citation

Schmolka, Marie and Deutsch, Pavel, “Report by Marie Schmolka about her visit to Jews expelled from Burgenland who had to live on a ship anchored at the Danube, July 1938,” EHRI Documents, accessed January 27, 2023, https://visualisations.ehri-project.eu/items/show/16.

Item Relations

This item has no relations.