Protocols of the meeting of the Gödöllő town council

Title

Protocols of the meeting of the Gödöllő town council

Subject

Aryanisation

Creator

Gödöllő Town Council

Source

Magyar Nemzeti Levéltár Pest Megyei Levéltára, V.1044 Cb, documents of the municipality of Gödöllő, 2071/1942

Date

1942-03-19

Relation

EHRI archival institution description: Hungarian National Archives Pest County Archives

Language

Hungarian

Text

Kivonat
Gödöllő község képviselőtestülete által 1942 évi március hó 19 napján tartott rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyvéből.
Tárgyaltatott a községháza épületében folyó évi május hó 1-re megüresedő üzlethelyiségek bérbeadása.
Előadó főjegyző emlékezteti a képviselőtestületet 69/1941 kgy. számú határozatára, amelynek értelmében a községháza épületében és egyéb községi épületekben üzlethelyiséget vagy egyéb helyiségeket bérlő zsidóknak az elöljáróság szabályszerűen felmondott, a felmondást ezek tudomásul vették s május hó 1-ére a helyiségeket kiürítik.
Jelenti továbbá, hogy a megüresedő helyiségekre a következők adtak be bérleti ajánlatot illetve igényt: Lányi Károlyné egy helyiségre raktár céljára. Székelyhídi Lajos hadirokkant cipészmester egy helyiségre cipészműhely céljára. Oderwald Józsefné egy utcai helyiségre a Fischer Zsigmond által eddig bérelt helyiségre papírkereskedés céljára. Bársony Béla szabómester az eddig Kassai Cecília által bérelt utcai üzlethelyiségre szabóműhely céljára. Baltazár Ilona az eddig Groszberger Sándor által bérelt utcai helyiségre illatszertár céljára. Szatmári Endre hadirokkant egy bármilyen nagyobb helyiségre akár utcaira, akár udvarira bútorkereskedés céljára. Dudás Lajos rőfös és rövidáru kereskedő a Kelemen Miksa avagy a Groszberger Sándor által eddig bérelt utcai helyiségre, Rogovszky József illatszertáros és papírkereskedő az eddig Fischer Zsigmond által bérelt utcai helyiségre, Drobni Nándor ugyanerre a helyiségre illatszertár céljára, Horváth József ugyanerre a helyiségre drogéria céljára, Kovács Józsefné tej és tejtermék kereskedő valamelyik felszabaduló utcai helyiségre tejkereskedés céljára. Rétfalvi Ernő órás és ékszerész a Fischer Zsigmond által eddig bérelt üzlethelyiségre órás és ékszerész üzlet céljára, Gódor Gizella fényképész akár utcai, akár udvari megüresedő helyiségre fényképészeti műterem céljára, Blaszczok Károly sertéskereskedő, Mász. körzeti megbízott egy hűvösebb udvari helyiségre a község közellátását szolgáló zsír és fehéráru tárolására illetve raktározására raktár céljára, Murányi Dezső Hombár bizományos községi lisztelosztó egy udvari helyiségre iroda céljára, Zöldkeresztes egészségvédelmi szövetség egy nagyobb udvari helyiségre a szövetség tulajdonát képező berendezési tárgyak elraktározására raktárhelyiségnek. Jelenti végül, hogy a községháza épületében esetleg megüresedő utcai helyiségekre Dudás Lajos, Rogovszky József, Oderwald Józsefné és László Ilona, Bársony Béla már korábban évekkel ezelőtt is bejelentették igényüket, helyesebben előterjesztették kérelmüket. Kéri ezért a képviselőtestületet, hogy ezekre a korábbi igénylésekre figyelemmel hozza meg az egyes megüresedő helyiségek bérbeadására vonatkozó határozatát.
24 kgy 1942 11950 kig/1941.
Határozat
Képviselőtestületi közgyűlés egyhangú határozattal a Fischer Zsigmond kiköltözésével megüresedő utcai helyiséget Rogovszky József papír és illatszerkereskedőnek, a Groszberger Sándor kiköltözésével megüresedő utcai helyiséget Dudás Lajos rőfös és rövidáru kereskedőnek, a Kelemen Miksa kiköltözésével megüresedő helyiséget László Ilona divatáru kereskedőnek, a Kassai Cecília kiköltözésével megüresedő utcai helyiséget Bársony Béla szabómesternek, a Plachy Tibor tb. főszolgabíró által raktár céljaira igénybevett udvari leghűvösebb helyiséget Blaszczok Károly Mász. körzeti megbízottnak közellátási zsírraktár céljára, a Kovács Józsefné udvari tejcsarnok helyiséget, amely az eddigi bérlő újabb bejelentése szerint annak elköltözése folytán megürül, Lányi Károlyné vaskereskedőnek raktár céljára adja bérbe, ez utóbbit azért, mert a Lányi féle üzlethelyiséghez tartozó pince állandóan víz alatt van a felszakadó talajvíz következtében, így raktár céljára nem használható, az pedig nem tűrhető, hogy állandóan legyen nevezettnek bizonyos tárgyai szanaszét. A Schwarcz rőföskereskedő által bérelt udvari helyiséget Székelyhídi Lajos cipészmester céljára cipészműhelynek, az átmenetileg Stockinger Ödön által bérelt udvari sarokhelyiséget, ugyancsak Lányi Károlyné vaskereskedőnek adja bérbe a képviselőtestület egyhangú határozattal. A Kovács Lipót és Bársony Béla eddigi bérlők által bérelt két kis udvari helyiségnek valamint a község által lefoglalt tárgyak elhelyezésére raktárul használt udvari helyiségnek bérbeadása tekintetében ez alkalommal nem határoz a képviselőtestület, mert nem állapítható meg, hogy bűnjel kamra és lefoglalt tárgyak raktára céljaira hány és melyik helyiségre lesz a községnek magának szüksége s melyik helyiségeket esetleg még bérbeadni.
Egyhangú határozattal kimondja a képviselőtestület, hogy Hegedűs László, Halász László, Storcz Béla Mátyás, Koncz Ferenc, Staudt Boldizsár, Holényi Ödönné, Lányi Károlyné, Hangya Fogyasztási és értékesítő szövetkezet, Winhardt Oszkár, Fernengel Frigyes, Dajka Ferenc, Bikfalvy Gyuláné, Tamás Lajosné bérleti szerződését azonos feltételekkel további három évre meghosszabbítja a képviselőtestület. A zöldkeresztes egészségvédelmi szövetség, Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetség családelhelyezője és özv. Polyák Józsefné részére az eddig használt helyiséget további három évre díjmentesen engedi át a képviselőtestület.
Kimondja tovább egyhangú határozattal a képviselőtestület, hogy az új bérlőkkel a lejárt bérleti szerződésekben foglalt bérleti összegek mellett köthető meg a bérleti szerződés úgy azonban, hogy minden egyes bérlő úgy a régiek, mint az újak három havi bérnek megfelelő összegű óvadékot tartoznak készpénzben letenni, amely óvadékok takarékpénztárban gyümölcsözőleg kezeltetnek, a kamatok bérlőket illetik.
Végül kimondja a képviselőtestület határozatilag, hogy a jelen határozat alapján kötött illetve meghosszabbított bérleti szerződések már eleve jóváhagyottnak tekintendők s külön képviselőtestületi jóváhagyást nem igényelnek.
A kivonat hiteléül. Gödöllő, 1942. május 7. főjegyző

Translation

Excerpt from the protocol of the special assembly of the council of Gödöllő held on March 19, 1942.

The lease of the shops in the building of the city hall scheduled to be emptied by May 1 was discussed.
The notary reminded the city council of resolution 69/1941, according to which the town leadership revoked the rental agreements of Jews renting shops or other rooms in the building of the city hall and other communal buildings; they have acknowledged this and will vacate the premises by May 1.
Furthermore, he listed the following rental offers or claims: Mrs. Károly Lányi for one room as a store room; Lajos Székelyhídi, army pensioner and shoemaker, for one room as a shop; Mrs. József Oderwald for a street room [on the street-side of the building], the shop that has been rented by Zsigmond Fischer, as a stationers; Béla Bársony, tailor, for the street-side shop rented so far by Cecília Kassai, as a tailor’s workshop; Ilona Baltazár for the street-side shop rented until now by Sándor Groszberger, as a perfumery; Endre Szatmári, army pensioner, for any bigger room, whether it is on the street-side or in the courtyard, as a furniture shop; Lajos Dudás, haberdasher, for the street-side shop of either Miksa Kelemen or Sándor Groszberger; József Rogovszky, perfumer and stationer, for the street shop rented so far by Zsigmond Fischer; Nándor Drobni for the same room as a perfumery; József Horváth for the same room as a pharmacy; Mrs. József Kovács, milk and dairy trader, for one of the vacated street-side rooms as a milk shop; Ernő Rétfalvi, watchmaker and jeweler, for the shop rented by Zsigmond Fischer as a watch and jewellry shop; Gizella Gódor photographer for an emptied room either on the street-side or in the courtyard as a photographic studio; Károly Blaszczok, pig trader and Mász. district commissioner, for a cooler courtyard room which he would use as a store room of the fat and bacon for the town; Dezső Murányi “Hombár” commissioner and town flour distributor, for a courtyard room as an office; the Green Cross Association for Health Protection for a bigger courtyard room as a store room for the association’s equipment. Finally he reports that Lajos Dudás, József Rogovszky, Mrs. József Oderwald and Ilona László, Béla Bársony had previously declared their need a few years ago, and submitted their application more correctly. Therefore he asks the council to take these earlier applications into consideration when decreeing on the rental lease of the rooms to be emptied.
24 kgy 1942 11950 kig/1941.
Resolution
The council meeting has unanimously decided to rent the street-side room to be vacated by Zsigmond Fischer to József Rogovszky stationer and perfumer; the street room to be vacated by Sándor Groszberger to Lajos Dudás haberdasher, the room to be vacated by Miksa Kelemen to Ilona László clothing trader; the street-side room to be vacated by Cecília Kassai to Béla Bársony tailor; the coolest courtyard room used as a store room by Tibor Plachy főszolgabíró [leading civil servant of a territorial administrational unit] to Károly Blaszczok Mász. district commissioner for fat storing; the courtyard milk shop of Mrs. József Kovács, which is going to be vacated according to the new announcement to Mrs. Károly Lányi ironmonger for the purpose of store room; this latter because the cellar of Lányi’s shop is constantly under water due to the ground water, so it cannot be used as a store room and it cannot be tolerated that her objects are always scattered around. The courtyard room rented by Schwarcz haberdasher is allocated to Lajos Székelyhídi shoemaker for the purpose of a shoe shop; the courtyard corner shop temporarily rented by Ödön Stockinger will also be given to Mrs. Károly Lányi ironmonger by the council’s unanimous decision. In the case of the two small courtyard rooms rented by Lipót Kovács and Béla Bársony and the courtyard room used as a store room for the storage of objects confiscated by the municipality, the council does not make any decision this time, because it cannot be determined how many and which rooms the municipality will need for the purpose of storing criminal exhibits and confiscated objects and which other rooms can perhaps be rented.
The council unanimously declares that the rental contracts of László Hegedűs, László Halász, Béla Mátyás Storcz, Ferenc Koncz, Boldizsár Staudt, Mrs. Ödön Holényi, Mrs. Károly Lányi, the Hangya Consumer and Merchandising Cooperative, Oszkár Winhardt, Frigyes Fernengel, Ferenc Dajka, Mrs. Gyula Bikfalvy, Mrs. Lajos Tamás are renewed for three more years with the same conditions. The rooms used so far by the Green Cross Association for Health Protection, the family placement of the Hungarian Women National Alliance and widow Mrs. József Polyák are given to them for three more years for free.
Furthermore the council unanimously declares that the contracts can be made with the new tenants with the rental fees implicated in the expired contracts but all tenants both old and new have to pay the deposit equal to three months’ rental fee, which deposit will be invested in savings bank, their interest belongs to the tenants.
Finally the council decided that the rental contracts made or renewed based on the present regulation are considered approved and they do not require separate approvals by the council.

Authentic excerpt. Gödöllő, May 7, 1942. notary

Files

Kivonat_1.jpg
Kivonat_2.jpg
Kivonat_3.jpg

Collection

Citation

Gödöllő Town Council, “Protocols of the meeting of the Gödöllő town council,” EHRI Documents, accessed February 26, 2024, https://visualisations.ehri-project.eu/items/show/167.

Item Relations

This item has no relations.