Letter by Alžbeta Helena Donathová to president Jozef Tiso

Title

Letter by Alžbeta Helena Donathová to president Jozef Tiso

Subject

Holocaust
Jewish Entreaties

Creator

Alžbeta Helena Donathová

Source

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Slovenský národný archív, fond Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, 1939 – 1945, archívna škatuľa číslo 144, číslo spisu 1742.

Date

1941-09-26

Language

Slovak

Text

Vaša Excelencia pán prezident!

Podpísaná v smysle paragrafu 255 vlád. nar. zák. 198/1941 s detinskou dôverou predkladám túto moju poníženú prosbu o udelenie zvláštnej výnimky uznánia árijského pôvodu.
Narodená som 10-teho decembra 1924 v Diviakoch n/Nitricou. Som nezákonné dieťa židovskej matky a katolíckeho otca, ktorý dľa svedectva pripojeného aj zápisnice uznal ma za svoje dieťa. Od 6-teho roku do 11-ho chodila som do r. kat. ľud. školy v Diviakoch n/Nitricou a potom št. mešťanky v Prievidzi.
Dňom 29-ho jána 1941 stala som sa katolíčkou, keďže som to podľa zákonných predpisov prv učiniť nemohla.
V židovskej matrike som asi zavedená nebola, lebo moja matka voľbu viery ponechala na mňa, keď k tomu dospejem. Moja od mala prechovávaná žiadosť bola: byť katolíčkou od ktorej ma nič odvrátiť nevedelo, ani vyhrážky židov ani neistota budúcnosti pre moju nemajetnosť a chudobu. Židovské náboženstvo len natoľko znám, čo som od matky videla. V ľudovej škole najviac zostávala som pri učení r. kat. náboženstva a pri tom som si udržovala túžbu stať sa katolíčkou. Táto túžba sa mi už splnila a som šťastná.
Na teraz som bez zamestnania. Ďalší osud môjho života je v rukách Vašej Excelencie a preto i nádej moju po Bohu len vo Vás skladám. Chcem byť vernou Slovenkou i vlastenkou a dobrým dieťaťom cirkvi katolíckej.
Prosiac Vašu Excelenciu o milostivé vyslyšanie tejto mojej prosby. Zostávam Pánu prezidentovi
večnou vďakou viazaná
V Diviakoch n/Nitricou, dňa 29-ho IX. 1941 Alžbeta Elena Donáthová
Prílohy: 5

Translation

Your Excellency Mr. President!

In accordance with Paragraph 255 of Government Decree Law 198/1941, I present, with childish trust my humble request for a special exemption for recognition of Aryan origin.
I was born on December 10, 1924 in Diviaky n/Nitricou. I am the illegitimate child of a Jewish mother and a Catholic father who, according to the attached testimony and document, recognized me as his child. From ages 6 to 11, I attended the Roman Catholic public school in Diviaky nad Nitricou and then I went to public school in Prievidza.
On January 29, 1941, I became a Catholic because the law did not permit me to do it sooner.
My desire since childhood was to be a Catholic, nothing could convince me otherwise, not the threats from Jews nor the uncertainty about the future because of my poverty. I only know about the Jewish religion what my mother has told me. In school, I studied the Roman Catholic religion. Doing so strengthened my desire to become a Catholic. This desire has already been fulfilled for me and I am happy. But now I am out of a job. My faith in life is in the hands of Your Excellency, and therefore I place my faith in you only behind that of my faith in God. I wish to be a faithful Slovak, a patriot, and a good child of the Catholic Church.
I beg your Excellency to graciously grant my request. I remain bound to Mr. President
With eternal gratitude,
In Diviaky n/Nitricou, September 29, 1941. Alžbeta Elena Donáthová
Attachments: 5

Files

1941_a-scaled.jpeg

Collection

Citation

Alžbeta Helena Donathová, “Letter by Alžbeta Helena Donathová to president Jozef Tiso,” EHRI Documents, accessed February 26, 2024, https://visualisations.ehri-project.eu/items/show/185.

Item Relations

This item has no relations.