Letter by Alžbeta Helena Donathová to president Jozef Tiso

Title

Letter by Alžbeta Helena Donathová to president Jozef Tiso

Subject

Holocaust
Jewish Entreaties

Creator

Alžbeta Helena Donathová

Source

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Slovenský národný archív, fond Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, 1939 – 1945, archívna škatuľa číslo 144, číslo spisu 1742.

Date

1942-06-24

Language

Slovak

Text

Vážená Excelencia Pán prezident!

Podpísaná dňa 26.-ho sept. 1941. opovážila som sa prosbu zaslať k VAŠEJ EXCELENCII o udelenie milosti priznania árijského pôvodu keďže pochádzam, ako nemanželské dieťa, od otca katolíka a matky židovky, a pokrstená som bola, ako mi zákon povoloval, po doplnení 16 rokov: 29.-ho júna 1941.
Teraz odviedli mi matku, ktorá je na nohu chromá a 75 ročnú starú matku takmer úplne slepú. Stojím tu samotná vo víru života so 17 ½ rokami, ale i plná duševnej tiesni pre zodpovednosť pomáhať rodičovi /matke/, ktorá sa dosiaľ i pri svojej biede tak obetave o mňa starala.
Preto najponiženejšie znovu prosím o láskavé udelenie toho árijského uznánia a za ponechanie mi matky a starej matky v smysle toho odstavca vl. nar. žid. kodexu, že žily, a žily by so mnou katolíčkou v jednej domácnosti.
Prosím, konečne, o priznanie árijského pôvodu i preto, aby mi úradne udelené bolo pracovné povolenie a s tým i existenčná možnosť.
Prosbu svoju dôverou skladám do rúk VAŠEJ EXCELENCIE a ostávam VÁM večne vďakou viazaná

Alžbeta Helena Donáthová
Diviaky n/Nitr., 24. júna 1942.

Translation

Your Excellency Mr. President!

On September 26, 1941, I dared to ask Your Excellency to grant me the grace of acknowledging my Aryan origin, since I am the illegitimate child of a Catholic father and a Jewish mother. I was baptized when I turned 16 on June 29, 1941, as soon as the law permitted.
Now they have taken away my mother, who is semi-lame on one leg, and my 75 year old grandmother, who is almost completely blind. I stand here alone on the crossroads of life at the age of 17 ½, but also deeply distressed about my responsibility to help my parent /mother/, who has always taken such good care of me despite her misery.
Therefore, I most humbly ask again for the kind granting of that Aryan status to help my mother and grandmother within the meaning of that paragraph of the Government Decree of the Jewish Code that they lived and will live with me, a Catholic, in the same household.
Finally, I ask for recognition of Aryan origin so I can officially be granted a work permit to support myself.
I trustfully place my request in the hands of Your Excellency and remain forever bound by thanks to you.

Alžbeta Helena Donáthová
Diviaky n/Nitr. June 24, 1942.

Files

1942_b-scaled.jpeg

Collection

Citation

Alžbeta Helena Donathová, “Letter by Alžbeta Helena Donathová to president Jozef Tiso,” EHRI Documents, accessed May 22, 2024, https://visualisations.ehri-project.eu/items/show/187.

Item Relations

This item has no relations.