Response of the District Office in Prievidza to the questionnaire of the Office of the President of Slovak Republic

Title

Response of the District Office in Prievidza to the questionnaire of the Office of the President of Slovak Republic

Subject

Holocaust
Jewish Entreaties

Creator

District Office in Prievidza

Source

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Slovenský národný archív, fond Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, 1939 – 1945, archívna škatuľa číslo 144, číslo spisu 1742.

Date

1942-08-24

Language

Slovak

Text

Okresný úrad v Prievidzi.
Číslo: 1193/1942 prez. Prievidza, dňa 24. augusta 1942.
Vec: Donáthová Alžbeta Helena, Diviaky n/Nitr., žiadosť o oslobodenie podľa § 255. nar. čís. 198/1941. Sl. z.
Prílohy: 6 a kolok 10- Ks.
K číslu: 1742/42.

Kancelária prezidenta republiky v Bratislave.
Úctive hlásim, že dôvody uvádzané v pripojenej žiadosti zodpovedajú skutočnosti. Žiadateľka je mravne zachovalá a ani v politickom ohľade niet proti nej žiadnych námietok. V dôsledku sústredenia Židov bola jej matka a stará matka odstransportovaná, takže sama žiadateľka teraz nežije s nikým v spoločnej domácnosti a je samotná.
Po stránke majetkovej oznamujem, že žiadateľka nemá žiadneho majetku mimo bytového zariadenia, ktoré jej bolo predbežne ponechané do rozhodnutia o tejto žiadosti. Nakoľko je úplne bez hmotných prostriedkov, žije len z milosti spoluobčanov, navrhuje sa dávku vyrúbiť v najnižšej sadzbe.
Konečne oznamujem, že žiadateľka nie je organizovaná v žiadnom spolku, hovorí po slovensky a hlásila k slovenskej národnosti.
Na stráž!
Okresný náčelník:
nečit. podpis

Translation

District Office in Prievidza
Nr.: 1193/1942 prez. Prievidza, August 24, 1942
Subject: Donáthová Alžbeta Helena, Diviaky n/Nitr., Request for a special exemption in accordance with Paragraph no. 255 of Government Decree Law 198/1941
Office of the President of the Republic in Bratislava.
I declare that the reasons given in the attached application correspond to the facts. The applicant lives a moral life, and there are no political objections to her. As a result of the concentration of Jews, her mother and grandmother were transported, so the applicant herself now does not live with anyone in her household and is alone.
In terms of property, I would like to inform you that the applicant does not have any property other than a few home furnishings which she has put aside as she awaits the decision on her application. Since she is entirely without material means, she lives only thanks to the kindness of her fellow citizens, so we propose setting the lowest possible fee.
The applicant is not affiliated with any associations. She speaks Slovak and identifies herself as a Slovak.

En garde!
Head of the District Office
(illegible signature)

Files

Answer-by-the-District-Office-scaled.jpeg

Collection

Citation

District Office in Prievidza, “Response of the District Office in Prievidza to the questionnaire of the Office of the President of Slovak Republic,” EHRI Documents, accessed June 9, 2023, https://visualisations.ehri-project.eu/items/show/189.

Item Relations

This item has no relations.