Complaint of the Eastern Frontline Companions’ Association (KABSZ) against Dr János Benedek

Title

Complaint of the Eastern Frontline Companions’ Association (KABSZ) against Dr János Benedek

Subject

Persecution of Jews
Politics

Creator

Eastern Frontline Companions’ Association (Keleti Arcvonal Bajtársi Szövetség - KABSZ)

Source

Hungarian National Archives (MNL), Pest County Archives (PML), Records of the Subprefect of Pest-Pilis-Solt-Kiskun County, IV.408-b, 41994/1944

Date

1944-06-04

Language

Hungarian

Text

41994/1944
Másolat a 42.319/1944.III.BM. számú iktatmányról
Keleti Arcvonal Bajtársi Szövetség Kiskőrösi Törzs
A kiskőrösi járás főszolgabírájának kifogásolható magatartása
Keleti Arcvonal Bajtársi Szövetség Országos Központja, Budapest
Dr. Benedek János Kiskőrös járásának főszolgabírája a kormányzat és rendelkezéseinek rosszindulatú bírálatával, valamint a rendeletek végrehajtási módjával minden jóérzésű, jobboldali ember bizalmát elvesztette. Általános óhaj, hogy a mai sorsdöntő időkben olyan ember kerüljön a járás élére, aki a járás életét és politikáját helyes irányba tereli és a rendeleteket a célnak megfelelően úgy hajtja végre, hogy a járás minden embere bizalommal remélhesse a győzelem felé való haladását.
Előttem, valamint több ismerősöm előtt ismételten kijelentette, hogy nem jó nagyon radikálisan végrehajtani a zsidórendeleteket, „mert nem lehet tudni mi következik.” Lengvári Zsigmond tanító mondotta, hogy midőn egyik kolléganője ismételten zsidólakás kiutalását kérte a főszolgabírótól, azt válaszolta neki, hogy „ma még mi dobjuk ki a zsidókat, de holnap talán már ők fognak minket lakásainkból kidobni.”
Nekem mondotta dr. Benedek: „ha az oroszok bejönnek és mindent bolsevizálnak, akkor is szükség lesz tisztviselőre és ő akkor is a helyén marad.”
Kováts Gyula hegytanácsi igazgatónak a napokban egy órán át fejtegette, hogy elvesztettük a háborút. A németeknek nem szívügyük a magyar sors. Mindegy nekik, hogy a Kárpátokon túl, vagy innen van az arcvonal, mert van még egy Tisza és egy Duna-vonal, melyre visszavonulhatnak.
A zsidók összeköltöztetésekor egy zsidó „tanácsadó bizottság” ült irodájában. Ez tett javaslatokat az összeköltöztetést illetőleg és ezek előtt megszégyenítő módon beszélt több ismerősömmel. Ugyanez a zsidótársaság felajánlotta dr. Benedeknek, hogy részére egy „bombamentes” bunkert épít. Ezt elfogadta és a főszolgabírói lakás udvarán 6-8 zsidó napokig építette a bunkert, hol ő maga is segédkezett. Az utcáról mindez látható volt minden jóérzésű ember legnagyobb megbotránkozására. A helyszínen, a zsidók jelenlétében emiatt kérdőre vontam, mire azt felelte, hogy végeredményben „a vármegyének csinálnak hasznot, hogy díjazás nélkül megépítik a bunkert.”
Ugyanakkor kérdőre vontam, hogy a zsidóüzleteket mért záratta le egy nappal későbben mint pl. Szeged, Kecskemét stb. így módot adott a zsidóknak, hogy árujuk nagy részét gyászmagyaroknál elhelyezzék, sőt megtörtént, hogy az egyik zsidó nagyrészben elégette. Erre azt válaszolta, hogy a rendeletet még nem kapta kézhez írásban.
A zsidók ügyeit mindenkor a legnagyobb megértéssel kezeli, de ugyanakkor erős kritikával illeti a mostani kormány rendeleteit s nekem kijelentette, hogy nem lehet evvel a kormánnyal dolgozni, mert a kormány maga sem tudja mit akar. Vitéz Somorjai Sándor hdp. őrm. MASZOBSZ pincemesternek nem utalt ki zsidólakást, jóllehet nevezett bajtárs egy nem kultúrembernek való nádfedeles viskóban lakik. A zsidólakások kiutalásánál Rákosi Gyula főhadnagyról olyan lekicsinylően nyilatkozott előttem is, annak feleségével oly bántó hangon beszélt, mellyel a hadsereget is sértette.
A zsidók tüzelőanyag halmozása előtt szemet hunyt, a gettóba is szabadon szállíthatnak. A sárga csillag viselését nem ellenőrzi s pl. a Lukács gyümölcskereskedő család ma sem viseli a csillagot és vasúton utazik. Május 31-én pl. majdnem több zsidó vásárolt a piacon, mint keresztény s az árak tetszés szerint emelkednek. A zsidók szabadon érintkeznek a keresztény polgárokkal a mindt mondja a gettóban sem lesz ez megakadályozható. Lakása előtt lévő zsidóházba – mint nekem dr. Benedek mondotta – látta, hogy a polgárok különféle csomagokat visznek, de ezt seholsem igyekszik megakadályozni.
A járási tisztiértekezleteken gúnyos kritika tárgyává teszi a rendeleteket s a községek vezetőjegyzőit természetesen a saját szellemében igyekszik befolyásolni.
Számtalan esetet lehetne még felsorolni, ami bizonyítja, hogy nem alkalmas vezetésre. Baráti köre is hasonló mentalitású gyászmagyarokból adódik.
Határozottan nemzetellenes a mai időkben magatartása. Szövetségünk kiskőrösi székháza részére egy zsidóház kiutalását kértem berendezéssel együtt. Kérésemet megtagadni nem merte ugyan, de legutóbbi kifogása az volt, hogy mert nincs pecsétem, a Központtól kérjek egy írást, amelyen igényeljük a lakást.
Nem a kialakulóban lévő nemzetiszocialista állam érdekében dolgozik. Nem érzi a győzelem egyetlen nemzetmentő szükségét, mert csak a saját személyét igyekszik egy esetleges vesztett háború esetén átmenteni.
Miután nem közömbös, hogy egy járás ma milyen irányban dolgozik és halad, áthelyezése és méltó helyre szorítása általános megnyugvást jelentene és intő példa lenne azok részére, kik hasonló módon gondolkoznak.
Kiskőrös, 1944. június 4. Harc! aláírás s.k.

Translation

41994/1944
Copy of document no. 42.319/1944.III.BM.
Eastern Frontline Companions’ Association, chapter of Kiskőrös
The reprehensible behavior of the főszolgabíró of the Kiskőrös district
Eastern Frontline Companions’ Association National Center, Budapest
Dr. János Benedek, főszolgabíró of the Kiskőrös district, has lost the trust of every good rightist person due to his malevolent criticism of the government and its directives, and his method of execution of the decrees. It is a general desire that in these decisive times such person leads the district, who guides the life and politics of the district in the right direction and who implements the decrees according to their aim so that every person in the district could trust and hope in the progress towards victory.
He stated in front of me and many of my acquaintances that it is not good to implement the anti-Jewish decrees too radically, “because we don’t know what will follow.” Teacher Zsigmond Lengvári said that when one of his colleagues repeatedly asked for the assignment of a Jewish house, he answered to her that “today we throw out the Jews but maybe tomorrow they will throw us out from our homes.”
Dr. Benedek said to me, “if the Russians will come and bolshevize everything, officials will still be needed and he will stay in his place.”
In these days he elaborated for an hour to Gyula Kováts, director of the council of vintners, that we’d lost the war. The Germans don’t care about Hungary’s fate. For them, it does not matter whether the frontline is beyond or within the Carpathians, as there is the Tisza and the Duna, beyond which they could retreat.
At the time of the moving of the Jews, an “advising committee” sat in his office. This gave suggestions concerning the moving and he talked in a humiliating manner with many of my acquaintances in front of them. The same Jewish committee offered to dr. Benedek that they would build him a “bomb-proof” bunker. He accepted this and 6-8 Jews were building the bunker for days in the courtyard of the főszolgabíró’s house, where he himself also helped. From the street all of this could be seen to the indignation of every good person. At the site I questioned him in the presence of the Jews, and he answered that eventually “they make profit for the county, as they build the bunker without salary.”
At the same time, I questioned him why he had had the Jewish shops closed one day later than Szeged, Kecskemét for instance, thus giving the chance to the Jews to place most of their merchandise with shameful Hungarians, moreover, it happened that one of the Jews burnt most of it. He replied that he had not received the decree in writing.
He always handles the issues of the Jews with the utmost understanding; at the same time, he strongly criticizes the current government’s policies and he told me that it is impossible to work with this government, as the government itself doesn’t know what it wants. He did not issue a Jewish house to cdt. sgt. MASZOBSZ cellarman Vitéz Sándor Somorjai, even though the afore-mentioned comrade lives in a hut with thatched roof not fitting a cultured person. At the time of issuing the Jewish houses, he talked about lieutenant Gyula Rákosi with such disparage in front of me and spoke with such hurtful attitude to his wife, that he offended the army.
He closed an eye on the fuel accumulation of the Jews; they can transport it even in the ghetto. He does not control whether they put out the yellow star; the family of Lukács fruit merchant did not put out the star even today and they are traveling by train. On 31st May almost more Jews were shopping at the market than Christians and the prices go up as they please. Jews can freely get in touch with Christian citizens and as he states, this cannot be prevented even in the ghetto. As dr. Benedek told me, he saw citizens bringing various packages in the Jewish house in front of his own house, but he does not try to prevent it.
At the meeting of the officials of the district, he mockingly criticizes the decrees and he tries to influence the leading notaries of the municipalities in his own spirit.
Many other instances could be enumerated, which prove that he is not fitting for leading. Even his circle of friends consists of shameful Hungarians with similar mentality.
His behavior is definitely hostile to the nation in these times. I claimed a Jewish house with equipment for the Kiskőrös headquarters of our alliance. He did not dare to deny my request, but his latest excuse was that since I do not have a stamp, I should ask for a document from the Center, in which we claim the house.
He does not work in favor of the evolving national socialist state. He does not feel the nation-saving need of victory, as he only tries to save his own person in case of a lost war.
Since it is not neutral in which direction a district works and proceeds today, his replacement and limitation to a fitting place would mean relief and it would serve as warning example to those who think the same way.
Kiskőrös, 4 June 1944. Fight! signature

Files

14.1_41994_Keleti_Arcvonal_Bajtársi_Szöv_feljelentése_BM-ba_Benedek_magatartása_ellen_1944.06.04..jpg
14.2_41994_Keleti_Arcvonal_Bajtársi_Szöv_feljelentése_BM-ba_Benedek_magatartása_ellen_1944.06.04..jpg
14.3_41994_Keleti_Arcvonal_Bajtársi_Szöv_feljelentése_BM-ba_Benedek_magatartása_ellen_1944.06.04..jpg

Collection

Citation

Eastern Frontline Companions’ Association (Keleti Arcvonal Bajtársi Szövetség - KABSZ), “Complaint of the Eastern Frontline Companions’ Association (KABSZ) against Dr János Benedek,” EHRI Documents, accessed December 9, 2023, https://visualisations.ehri-project.eu/items/show/174.

Item Relations

This item has no relations.